Preskočiť na obsah

Obchodné podmienky spolupráce s MAMO Carbon, s.r.o.

V platnosti od 01.03.2023.

Obsah:

 1.      Osobné stretnutia

 2.      Stav bicykla/komponentu pri odovzdaní

 3.      Termíny a ich prípadné zmeny

 4.      Opravy karbónu

 5.      Celolaky bicyklových rámov a iných komponentov

 6.      Informácie o schnutí laku

 7.      Ochranné fólie

 8.      Splatnosť faktúr

 9.      Podmienky doživotnej záruky

 10. Reklamácie a manipulačné poplatky

 

1 Osobné stretnutia


1.1 Naša spoločnosť MAMO Carbon, s.r.o. nefunguje ako prevádzka pre verejnosť, je potrebné si dohodnúť každé osobné stretnutie minimálne jeden pracovný deň vopred. Termín stretnutia je možné dohodnúť telefonicky na čísle 0908 364 001 alebo e-mailom na info@mamo-carbon.sk.


1.2 Spoločnosť si vyhradzuje právo nemať fixne určený pracovný čas. Štandardný čas na osobné stretnutia je cez pracovné dni od 10:00 do 15:00. Čas odovzdania zákazníkovi hotovú zákazku je štandardne v pracovné dni po 16:00.


1.3 Nakoľko sa snažíme byť čo najviac ústretoví ku našim zákazníkom, osobné stretnutie je možné naplánovať po dohode vopred aj cez sviatky, víkendy alebo v iný čas ako je uvedený v bode 1.2.


1.4 Za nerešpektovanie bodu 1.1 si firma MAMO Carbon, s.r.o. môže účtovať pokutu vo výške 100 EUR nakoľko objekt je monitorovaný bezpečnostným kamerovým systémom napojeným na tiché poplašné zariadenie. Preto každým nepovoleným vstupom na dielňu vznikajú našej firme náklady spojené s bezpečnostnou firmou, ktorá nám overuje každé takéto upozornenie.


2 Stav bicykla/komponentu pri prevzatí a odovzdaní


2.1 Prevzatie rámu/komponentu je možné len pokiaľ sú dodržané všetky podmienky, ktoré si dodávateľ služby MAMO Carbon, s.r.o. a zákazník vopred definovali v písomnej komunikácii. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, platia podmienky uvedené v tomto dokumente podmienok. 


2.2 Zákazník musí mať vopred dohodnutý a schválený svoj príchod telefonicky (0908 364 001 / 0915 220 489) alebo e-mailom (info@mamo-carbon.sk).


2.3 Základné požiadavky k prijatiu štandardnej zákazky sú: 

 • absolútne čistý rám/komponent,

 • rám kompletne demontovaný bez akýchkoľvek šróbov, pätiek, úchytov, misiek a podobne.

2.4 V prípade, že zákazník pridá ku zákazke komponenty, ktoré nie sú nutné k vykonaniu práce firmou MAMO Carbon, s.r.o., firma nezodpovedá za prípadné straty týchto komponentov.

3 Termíny a ich prípadné zmeny 


3.1 Štandardný termín dodania opraveného rámu/komponentu je do 20 pracovných dní. Tento termín pri ŠTANDARDNEJ ZÁKAZKE je orientačný a dodávateľ služby neručí, že termín bude dodržaný. Vyplýva to zo samotnej podstaty ručnej práce, ktorá nie je vopred dokonale predvídateľná. 


3.2 Expresný termín dodania zákazky je 5-9 pracovných dní. Tento termín pri EXPRESNEJ ZÁKAZKE je fixný a dodávateľ služby ručí, že termín bude dodržaný. Pokiaľ dôjde k situácii, že termín dodania bol presiahnutý, a zároveň nedošlo k zmene rozsahu práce počas realizácie zákazky, po dohode so zákazníkom môže dodávateľ služby kompenzovať príplatok za expresné riešenie. Kompenzácia je v takomto prípade maximálne do hodnoty samotného expres príplatku. 


3.3 Prvý deň termínu dodania je nasledujúci pracovný deň po prebratí komponentu/rámu vopred dohodnutej osobe našej firmy.


3.4 Dodávateľ služby si vyhradzuje právo na zmenu termínu akejkoľvek zákazky podľa situácie. V prípade neočakávaných situácií ako napríklad: 

 • zmena rozsahu práce oproti pôvodnej dohode,

 • včasne neuhradená faktúra zo strany zákazníka,

 • náhla práceneschopnosť, 

 • meškajúci dodávatelia.


4 Opravy karbónu


4.1 Dodávateľ služby MAMO Carbon, s.r.o. si vyhradzuje právo prijať alebo odmietnuť akúkoľvek zákazku. Zodpovedná osoba za prijatie zákaziek je konateľ firmy, Ľubomír Malich. Odmietnutie zákazky nemusí obsahovať odôvodnenie takéhoto rozhodnutia.


4.2 Opravy karbónu podľa nižšie uvedených podmienok vykonávame výhradne na rámoch bicyklov a iných komponentoch bicykla. 

 

5 Celolaky bicyklových rámov a iných komponentov


5.1 Sprostredkovanie grafických návrhov ako aj samotné celolaky vykonávame výhradne na komponenty bicyklov a bicyklové rámy.


5.2 Záruka na povrchovú úpravu (na lak) je jeden kalendárny rok. Záruka začína plynúť 15 dní od odovzdania rámu/komponentu zákazníkovi. Dôvod začatia takejto záruky je zretie laku. Pričom je každý zákazník oboznámený, že počas prvých 15 dní je potrebné pristupovať k manipulacii s rámom/komponentom extrémne opatrne a šetrne, inak by sa mohol tento komponent povrchovo poškodiť, nakoľko ešte neprebehol proces schnutia na 100%. 

 

6 Informácie o schnutí laku


6.1 Pokiaľ sa na rám/komponent aplikovala nová vrstva laku, táto vrstva potrebuje 21 dní na dokonalé preschnutie a vytvrdnutie. Skladovanie takéhoto komponentu musí byť v teplote min. 20 stupňov Celzia. 


6.2 Počas prvého mesiaca sa lakovaný bicykel/komponent NEMÔŽE dostať do styku so žiadnymi agresívnymi chemickými látkami, ktoré by mohli narušiť celistvosť laku.

 

7 Ochranné fólie 


7.1 Ochranné fólie aplikujeme na bicykle ako jediné certifikované aplikačné stredisko značky MagnusPro. Používame výhradne matné a lesklé ochranné fólie tejto značky. 


7.2 Ochranné fólie primárne slúžia na ochranu laku pred škrabancami a nečistotami. Ochranné fólie nie sú určené na ochranu voči mechanickému poškodeniu. 


7.3 Záruka na funkčnosť fólií je 10 rokov. Pod pojmom funkčnosť sa predovšetkým chápe ich priľnavosť, hladkosť povrchu a čírosť. 


7.4 Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté nesprávnou starostlivosťou alebo nevhodným a nadmerným mechanickým opotrebením. 


7.5 Ochranné fólie sú aplikované podľa možnej dostupnosti a aplikácie fólie konkrétneho rámu/komponentu bicykla. Dodávateľ služby negarantuje, že vopred navrhnutý rozsah polepu bude dodržaný. V takomto prípade má zákazník možnosť kompenzácie ekvivalentnej finančnej čiastky z nedodanej plochy lepenia ochrannou fóliou. 


7.6 Pri prevoze bicykla pomocou nosiča treba dávať pozor, či sa uchytáva bicykel za časť, kde je aplikovaná fólia. Pokiaľ áno, treba toto miesto ochrániť dodatočnou vrstvou, napríklad molitánom alebo bublinkovou fóliou.

 

8 Splatnosť faktúr 


8.1 Splatnosť faktúry je väčšinou 7 dní. Je potrebné mať plne uhradenú faktúru včas, aby mohli byť obojstranne dodržané podmienky dohody. Elektronická faktúra sa zasiela zákazníkovi podľa potreby, štandardne cca 1-2 týždne pred odovzdaním zákazky. 


8.2 Pokiaľ platba neprebehne úspešne počas doby splatnosti, dodávateľ služby MAMO Carbon, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu termínu dodania. Termín dodania bude v takomto prípade ihneď po úspešnom prevedení platby upresnený po dohode so zákazníkom.

 

 

9 Podmienky doživotnej záruky


9.1 Pri riešení reklamácie poškodenia s platnosťou doživotnej záruky je zákazník povinný písomne informovať našu spoločnosť s priložením faktúry, ktorá obsahuje údaje o oprave/opravách na danom komponente.


9.2 Záruka sa vzťahu len na miesto/miesta, ktoré bolo/boli opravované spoločnosťou MAMO Carbon, s.r.o., t.z. je/sú zaznamenané na faktúre v časti údaje o komponente. Spoločnosť nezodpovedá za iné poškodenia na komponente.


9.3 Záruka sa vzťahuje len na škody, ktoré boli spôsobené vadou kvality vykonania procesu práce na strane našej spoločnosti, ak nevznikli z bežného používania komponentu.


9.4 Záruka sa neuplatňuje, ak je opravované miesto komponenta poškodené z dôvodu pôsobenia agresívnych chemikálií alebo je vystavený mechanickým poškodením napríklad spôsobeným pádom.

 

9.5 Firma MAMO Carbon, s.r.o. môže uchovávať fotodokumentáciu alebo videodokumentáciu majetku zákazníka, ktorý sa stal predmetom opravy s doživotnou zárukou. Zákazník pri odovzdaní zákazky súhlasí so zverejnením aspoň čiastočnej ukážky našej práce na jeho bicykli.

 

10 Reklamácie a manipulačné poplatky


10.1 Reklamácie je možné podať výhradne písomne s priloženými fotografiami a detailným popisom. Reklamácie prijímame len formou e-mailu na adrese info@mamo-carbon.sk


10.2 V súlade s ustanovením § 18 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný vybaviť reklamáciu do 30 kalendárnych dní, bez ohľadu na to, akým spôsobom kupujúci tovar kúpil. Podľa § 2 písm. m) tohto zákona, vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátenie kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. Podľa § 122 ods. 1 Občianskeho zákonníka lehota určená podľa dní začína sa dňom, ktorý nasleduje po udalosti, ktorá je rozhodujúca pre jej začiatok.


10.3 Dodávateľ služby MAMO Carbon, s.r.o. si vyhradzuje právo uplatniť manipulačné poplatky v prípade, že zákazník doručil nevhodne pripravený rám/komponent. 

Manipulačné poplatky:

 • manipulačný poplatok za znečistený rám/komponent je od 10€ do 30€, 

 • manipulačný poplatok za nekompletne rozobratý rám je od 10€ do 50€,

 • manipulačný poplatok za jednosmerný prevoz bicykla prípadne rámu/komponentu je od 20€ do 50€.stretnutia

   €

Adresa pre kuriéra

MAMO Carbon, s.r.o.

Stráňavy 42

013 25 Stráňavy

 

Osobné stretnutie

Bratislavská 1838

010 01 Žilina

Areál firiem FELBERMAYR, BEDEKO, KCM

Kontakt

Ľubomír Malich, konateľ

0908 364 001 

info@mamo-carbon.sk

Grafika

O naše grafické návrhy sa stará naše grafické štúdio MAMO Graphic. Mimo iného sa venuje aj výrobe oblečenia na mieru, nálepiek a pod.